Her kan du lese om:

Hva er samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtale?

Samspillsentrepriser er en gjennomføringsmodell

Samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtaler er ikke en bestemt kontraktsform, slik vi kjenner entrepriseformene Totalentreprise NS 8407, Utførelsesentreprise NS 8405 / 8406, eller underentreprisene (NS 8515, NS 8416 eller 8417). Det er mer en måte å gjennomføre bygg og anleggsprosjektet på, en gjennomføringsmodell.

Entrepriseformen som gjelder når ikke annet er avtalt, kaller vi Utførelsesentreprise. Da skal entreprenøren utføre det byggherren har beskrevet og prosjektert. Byggherren må etter Plan og bygningsloven, Teknisk forskrift (TEK17) og Saksforskriften (SAK10) utarbeide produksjonsgrunnlaget entreprenøren skal bygge etter.

Byggherren inngår da gjerne først avtaler med arkitekt, rådgiver bygg og andre som kan bistå med å velge metode og materialer som sikrer at byggherrens ønsker blir oppfylt, samtidig som alle krav i lov, forskrift og offentlige vedtak blir oppfylt. Til slutt lages arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser. Det er dette vi kaller prosjektering.

Entreprenøren kommer først inn i bildet etter at beskrivelsen og prosjekteringen er ferdig fra byggherren sin side.

I tradisjonelle totalentrepriser, overlater byggherren til entreprenøren å utarbeide prosjekteringen, men må fortsatt utarbeide en klar og uttømmende beskrivelse av de krav entreprenøren skal oppfylle i byggeperioden.

Tidlig involvering av entreprenør gir muligheter og farer

I slike tradisjonelle entrepriseformer slippes entreprenøren inn i prosjektet først etter at byggherren har beskrevet de funksjonskrav og andre krav byggherren ønsker at entreprenøren skal oppfylle. I Samspillsentrepriser slippes entreprenøren inn i prosjektet allerede før byggherren har valgt de funksjonskrav og andre krav som skal oppfylles gjennom prosjektet.

Dermed kan byggherren dra nytte av entreprenørens kunnskap og erfaring allerede når byggherren skal bestemme kravene byggherren ønsker at entreprenøren skal oppfylle. Dette gjelder enten byggherren ønsker å prosjektere arbeidet selv, eller la entreprenøren prosjektere arbeidet.

Slik tidlig involvering av entreprenøren gir mange fordeler, men også farer.

  • Byggherren kan dra nytte av entreprenørens kompetanse og erfaring
  • Entreprenøren får bedre tid til å forstå byggherrens ønsker og behov og de krav byggherren beskriver.
  • Entreprenøren før bedre tid til å planlegge sin egen produksjon.

Viktig å unngå utilsiktet solidarisk ansvar

Selv om samspillsentrepriser er en gjennomføringsmodell, ikke en bestemt kontraktsform, er fortsatt viktig at partenes ansvar, risiko, rettigheter og plikter blir klart og uttømmende beskrevet i en avtale, samspillsavtalen eller samspillskontrakten.

Mange samspillsentrepriser har får dårlig, for svak og uklar regulering av partenes rettigheter og plikter. Dette kan føre til at partene får ansvar på områder de ikke forventet å ha noe ansvar. Det er derfor viktig å sikre en god og uttømmende avtale som beskriver partenes rettigheter og plikter, og at partene forstår reglene.

Samtidig er det viktig at partene forstår reglene, organiserer arbeidet og treffer beslutninger på en slik måte at intensjonen i kontraktens regler blir oppfylt. Vi ser at mange samspillsentrepriser blir gjennomført uten at partene er tilstrekkelig bevist på dette.

God prosjektledelse er like viktig som gode kontraktsvilkår. Dette er to likeverdige og viktige suksesskriterier i samspillsentrepriser.

Terminologi og fine utrykk

Mange bruker fine ord og uttrykk som «kjennetegn» på samspillsentrepriser, eksempelvis «kost pluss», «åpen bok», IDP (Integrated-project-delivery), BVP (Best Value Procurement), LCC (Life Cycle Cost), brukerinvolvering, BIM, offsite production / lean management, industrialisering, usikkerhetsanalyse / usikkerhetsstyring.

Dette ord og uttrykk som beskriver ulike arbeidsmetoder det er naturlig å vurdere i mange prosjekter, også prosjekter som ikke er organisert som en samspillsentrepriser.

Vær varsom med å fokusere på slike ord og uttrykk når du leter etter det som skiller samspillsentreprisene fra andre entreprisemodeller.

Det er også viktig å være klar over at du trenger ikke BIM, BVP, Offside Production etc. for å gjennomføre et prosjekt som samspill. I sin enkleste form, kan samspillsentreprisemodellen brukes uten alt det som er nevnt ovenfor.

Vi opplever at bruken av slike uttrykk gjør at samspillsmodellen blir oppfattet som mer komplisert enn den faktisk er.

Ingen Norsk Standard for samspillsentrepriser

Vi har ikke en Norsk Standard for samspillsentrepriser ennå. Samtidig finnes det mange kontraktsmaler der ute. De varierer i kvalitet og kompleksitet, og siden vi i dag vet mye mer om hvilke regler som må inn i slike samspillsavtaler og hvilke regler vi ikke trenger, kan vi med sikkerhet si at mang av kontraktsmalene inneholder teksten som trekker fokuset bort fra det som er viktig, ofte over-kompliserer kontraktene og mangler klare regler som fordeler ansvaret, risikoen, rettighetene og pliktene partene trenger for å gjennomføre samspillsentrepriser på en trygg og god måte for alle parter.

Det er viktig å velge en samspillskontrakt som inneholder det du trenger, og ikke mer. Ta bort det som gjør at avtalen blir uoversiktlig og unødvendig komplisert.

På disse sidene kan du lese mer om det du må tenke på og innarbeide av regler i samspillsavtalene, samspillskontraktene du skal lage eller signere på.

Kunsten er å gjennomføre alle prosjekter på en enkel og trygg måte for begge parter.

Mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.