Her kan du lese om:

Kontraktsvilkår

Det finnes ikke en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser ennå. Det finnes mange ulike eksempler på kontrakter som brukes. Felles for de aller fleste er at de kan oppfattes som unødvendig kompliserte eller mangler god regulering av de rettigheter og plikter partene faktisk trenger i en samspillsentreprise.

Vilkår som gjelder gjennom hele prosjektet

Det er viktig å merke seg at samspillsavtalen, den første avtalen byggherren og entreprenøren inngår, bør inneholder overordnede regler som skal gjelde gjennom hele prosjektet. Samspillsavtalen bør være en «paraply» som holder de 2 fasene sammen. Avtalen bør regulerer målet med prosjektet, organiseringen av arbeidet, hvordan prosjektet går fra fase 1 til fase 2 og hvordan prosjektet skal avsluttes.

Samspillsavtalen bør forplikte entreprenøren til å gjennomføre både fase 1 og fase 2. Alternativt kan partene velge å inngå en avtale for fase 1, og senere en avtale som skal gjelde fase 2. Problemet med en slik modell er at byggherren da risikerer at entreprenøren ikke vil fortsette samarbeidet inn i fase 2 uten en betydelig økning av prisen.

Dernest bør den inneholde spesifikke regler for fase 1 utviklingsfasen og fase 2 gjennomføringsfasen.

Fase 1 / Program og utviklingsfasen

For fase 1, utviklingsfasen, må det velges kontraktsvilkår som gir partene rettigheter og plikter tilpasset de spesielle arbeidsoppgavene og rollene de har i fase 1. Reglene i NS 8407 eller NS 8405 i seg selv mangler regler partene trenger i fase 1. Det må med andre ord legges til noen regler som skal gjelde i fase 1.

Det spesielle med fase 1 er at byggherrens funksjonskrav og andre krav, kontraktsgjenstanden, fortsatt ikke er definert. Hver dag vil kravene til kontraktsgjenstanden bli mer og mer definert, uten at det er en endring, eller i strid med forutsetningene i avtalen.

Kontrakten bør derfor inneholde slike regler vi typisk finner i rådgiverkontrakter, eksempelvis NS 8401 eller NS 8402.

Men, heller ikke en ren, uendret NS 8401 eller NS 8402 gir gode regler. Disse standardene er ment brukt på rådgivere som ikke skal fortsette som entreprenører i fase 2. Vi tenker her både på forsikringsreglene, ansvarsreglene og oppgjørsreglene. Vi anbefaler at de mest anvendelige reglene i NS 8401 og NS 8402 blir innarbeidet i samspillskontrakten. Enten ved å ta inn en justert NS 8401 eller NS 8402, eller ved at reglene skrives direkte inn i samspillskontrakten.

NS 8401 er ment brukt der rådgiveren skal utføre oppdraget til fast pris. NS 8402 er ment brukt der rådgiveren skal få betalt etter medgått tid. Vi anbefaler generelt at man bruker reglene vi finner i NS 8402 i fase 1, ikke NS 8401.

Det er samtidig viktig å velge så enkle og kjente kontraktsvilkår som mulig. Det setter partene bedre i stand til å forstå og følge vilkårene.

Fase 2 / gjennomføringsfasen

Er det ikke avtalt målpris, skiller ikke fase 2 i en samspillsentreprise seg mye fra en tradisjonell gjennomføringsfase. Hvilke kontraktsvilkår som da velges, beror på om byggherren ønsker at entreprenøren skal prosjektere det som ikke ble prosjektert i fase 1, eller om byggherren vil beholde ansvaret for dette selv. Skal entreprenøren prosjektere, er det naturlig å velge NS 8407 som kontraktsvilkår.

Har partene avtalt målpris blir det med en gang behov for særlige regler knyttet til pris og oppgjør.
Det vil fortsatt være nødvendig å velge mellom totalentreprise NS 8407 eller utførelsesentrepriseform NS 8405 eller NS 8406. Bruk av målpris er ikke til hinder for å velge mellom disse.

Bruk av målpris utløser behov for egne regler om hvordan målprisen er bygget opp, hvordan den endres og regler for hvilke kostnader som skal inn i prosjektkostnaden og som skal sammenlignes med målprisen. Det må avtales regler for hvordan partene kan kontrollere hvilke kostnader som legges inn som prosjektkostnad og regler for selve sluttoppgjøret.

Kontraktsmal samspillsentreprise

Samspillsavtale
Vår mal for Samspillskontrakt

Vi har en egen kontraktsmal, hvor vi har lagt vekt på å gjøre reglene så enkle som mulig slik at de er lett å forstå for partene, samtidig som den gir partene kjente rettigheter og plikter. Vi tar derfor utgangspunkt i de kjente reglene i NS 8402 i fase 1 og NS 8407 i fase 2 og har gjort de få tilpasninger som er nødvendig.

Verken NS 8402, NS 8407 eller NS 8405 kan brukes i uendret form

Til slutt er det viktig å gjenta at hverken NS 8401, NS 8402, NS 8407 eller NS 8405 kan da brukes i uendret form, det må lages spesialbestemmelser.

Hvilke justeringer som er nødvendig må vurderes i forhold til partenes ønsker og behov, men som en hovedregel bør det være så få avvik fra standardkontraktene som mulig. På den måten beholder vi regler som partene, advokater og domstolene allerede er godt kjent med.

Mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.