Kurs i samspillsentrepriser

Vi anbefaler internkurs

Sender du noen ansatte på kurs, vil kunnskapen de får i begrenset grad bli overført til de andre i bedriften.

Gjennomføres kurset i din bedrift, kan flere i bedriften delta på kurset og til en langt rimelige kostnad pr. hode. Flere får da tilgang på kunnskapen, det er lettere å stille spørsmål og diskutere ulike temaer når bare kollegaer er tilstede. Internkurs gir vesentlig høyere utbytte en eksterne kurs.

Vi anbefaler internkurs og vi tilbyr slike kurs over hele landet.

 Kurs kan også gjennomføres via videolink.

Kurs Totalentreprise med samspill

Samspillsentreprise som gjennomføringsmodell i byggeprosjekter er blitt vanlig, men det eksisterer fortsatt mange og farlige misforståelser rundt hvilke kontraktsvilkår som bør avtales, og ikke minst hvordan ansvar og risiko skal fordeles. Kurset tar for seg de grunnleggende aspektene du må forstå, oppgavene skal utføres, reglene du må avtale og hvordan arbeidet bør organiseres for å gjennomføre byggeprosjektet på en trygg og enkel måte for alle involverte.

Kurset går over 2 dager.

Dag 1 går vi gjennom de overordnede aspektene du må forstå, hvordan samspillskontraktene bør settes opp, anskaffelsesfasen, fase 1, fase 2 og avslutningen av samspillsprosjektet.

Vi går gjennom et avtaleforslag som bygger på reglene vi kjenner fra NS 8402 og NS 8407, men vær klar over at ingen av disse standardene kan brukes som de er. De må tilpasses samspillsmodellen generelt og til ditt prosjekt spesielt.

Dag 2 går vi gjennom NS 8407, totalentreprise standarden. Dette fordi de aller fleste samspillsprosjekter i dag gjennomføres som totalentrepriser. Det er viktig å være klar over at samspillsprosjektene også kan gjennomføres som en utførelsesentreprise, NS 8405.

Vi går dypt inn i systemet med målpris. Dette fordi mange mener samspillsprosjekter må ha målpris for å kunne kalles samspillsprosjekt. Det er ikke riktig. Man kan fint gjennomføre samspill uten målprisen, og skal du bruke målpris må du planlegge deretter. 

Vi ser på reglene du trenger og hvordan målprisen defineres.

Les mer om kurset her.

Kurs Samspillsentreprise

Vi holder kurs i samspillsentreprise eller samspillskontrakter over hele landet.

Målet med kursene er å forklare de grunnleggende grepene partene må ta for å kunne gjennomføre en samspillsprosess er på en enkel, god og trygg måte for begge parter. Vi legger vekt på å forenkle det som tidligere har fremstått som over-komplisert og forklare hvordan du kan bygge opp en god samspillskontrakt og eller delta i et samspillsprosjekt på en trygg måte.

Vi tar utgangspunkt i vår kontraktsmal basert på reglene vi finner i NS 8402 og NS 8407 og forklarer hva som skiller et typisk samspillsprosjekt fra andre byggeprosjekter og de norske standardkontraktene.

Kontraktsmalen bygger på «best praksis» fra andre samspillskontrakter som tilbys og kan brukes på alt fra små prosjekter til mellomstore prosjekter. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser.

Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som ønsker å bli engasjert i samspillsentrepriser som allerede er planlagt og forberedt av byggherrer og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen.

Temaer som dekkes på kurset

Generell innledning

Litt om historien som forklarer dagens samspillsmodeller
Begrepene byggherrens program, prosjektering og utførelse, hvorfor det er viktig å ha ekstra fokus på dette.
De kritiske suksessfaktorene i to-pars samspillsmodeller (den vanligste modellen i dag)

Forberedelser, forprosjekt og anskaffelse

Utvikling av prosjekter fra Ide/behov til en prisgrunnlag før fase 1 utviklingsfasen
Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
Organisering av arbeidet i en samspillsmodell

Fase 1 – program eller utviklingsfasen

Betydningen av oppstartsmøte/seminar
Arbeidsoppgavene
Dokumentene som skal produseres
Forberedelsene til overgang fase 2, gjennomføring
Stikkord:
Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
Risikobegrensende tiltak
Byggherrens funksjonskrav og andre krav
Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1

Fase 2 – Gjennomføringsfasen

Arbeidsoppgavene
Stikkord:
Gjennomføring med og uten målpris, hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
Hvordan målpris endres
Andre incentivordninger
Åpen bok ved bruk av målpris
De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2

Gjennomgang av kontraktsmal og reglene for fase 1 og NS 8407

Reglene som må gjelde både i fase 1 og fase 2
Reglene som må være med i fase 1 utviklingsfasen
Reglene som må være med i fase 2 gjennomføringsfasen

Kontraktsmalen er en del av kursmaterialet som utdeles. 

Kurs i Rådgiverkontrakter NS 8402 og NS 8401

Vet du hvilket ansvar arkitektene, prosjekterende, konsulentene har etter NS 8401 og NS 8402?

Høyesterett har avsagt flere interessante dommer knyttet til rådgiveransvaret, både ovenfor oppdragsgivere og 3. parter.

Dersom du bruker rådgiverkontraktene må du kjenne til dette, og reglene i standardkontraktene. Vi har derfor et kurs hvor vi går gjennom nettopp dette.

Kurset passe for rådgivere som skal yte rådgivningstjenester. Det er også egnet for oppdragsgivere, byggherrer eller entreprenører som engasjerer rådgivere.

På kurset går vi gjennom reglene du må kunne.

 

Program

Generelt om rådgiveransvaret i bygg og anleggsprosjekter

Anvendelsesområdene for NS 8401 og NS 8402

 • Prosjektering / arkitekt
 • Prosjektleder / prosjekteringsleder
 • Byggeleder

Nærmere om de sentrale reglene i standardene.

 • Kontrakten og hva oppdraget omfatter
 • «kontraktsgjenstanden» Rådgiverens plikter
 • Organiseringen av arbeidet, representanter og kontraktsmedhjelpere
 • Gruppe-kontrakter og solidaransvar
 • Fremdrift, forsinkelse, fristforlengelse, forsering, dagmulkt og erstatning
 • Endringer, varsling og vederlagsjustering
 • Prosjekteringsfeil / rådgiverfeil, reklamasjon og erstatningsansvar
 • Oppdragsgivers medvirkning
 •  Pris, betalingen, sluttfaktura og sluttoppgjør
 • Avbestilling og heving

 

Rettspraksis knyttet til rådgiveransvaret

 • Profesjonsansvarets grenser
 • Prinsipalt eller subsidiært ansvar
 • Erstatningsansvar ovenfor skadelidt 3. person

 

Kurs Totalentreprise NS 8407

Siden de fleste samspillsentrepriser i dag bygger på NS 8407 i fase 2, er det viktig å kjenne standarden og forstå reglene i den. Vi tilbyr derfor eget kurs i reglene vi finner i totalentrepriser, særlig basert på NS 8407.

Vi går også litt gjennom reglene i NS 8402, siden de fleste totalentreprenører må kjøpe noe prosjekteringstjenester og da gjerne basert på NS 8401 eller NS 8402. Siden entreprenørene i fase 1 av en samspillsentreprise ofte må jobbe under regler tilsvarende de vi finner i NS 8402 eller NS 8401, gå vi også gjennom noen av disse reglene på kurset.

Dette kurset sammen med kurset i samspillsentreprise setter deg i stand til å planlegge, gjennomføre og delta i samspillsentrepriser basert på NS 8407 på en god og trygg måte.

Temaer som dekkes på kurset

Generell innledning

Begrepene byggherrens program, prosjektering og utførelse, hvorfor det er viktig å ha ekstra fokus på dette.

NS 8407

Byggherrens leveringsforpliktelse

Byggherrens program
Byggherrens eventuelle prosjektering
Det fysiske arbeidsunderlaget
Betaling
Annen medvirkning

Totalentreprenørens leveringsforpliktelse

Totalentreprenørens prosjektering
Totalentreprenørens utføring
Annen medvirkning
Endringer og tillegg

Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm.

Prosjektering og organisering av arbeidet
Forsinkelse
Forsikring og garanti
Forsikringer
Møter
Lojalitet og samarbeid
Helse, miljø og sikkerhet

Vederlag og betaling

Avtalt fast pris, fakturering a-konto
Innestående
Sluttfaktura
Endringer og tillegg

Overtakelse

Forberedelsene til overtakelse
Overtakelsesforretningen

Reklamasjon og mangler

Forhold oppdaget under overtakelsen
Forhold oppdaget senere
Reklamasjon

NS 8417

Totalentreprenørens leveringsforpliktelse
Total underleverandørens leveringsforpliktelse
Intervensjonsreglene
Overtakelse, registreringsforretning

Tvistehåndtering

Avklaring av standpunkter
Fagkyndige vurderinger
Bistand av advokat

Kursmateriell deles ut som .pdf filer. 

Andre kurs

Vi skreddersyr kurs til din bedrift.

Mange opplever at utbyttet av kurs blir større når kursene gjennomføres lokalt i egen bedrift, tilpasset bedriftens ønsker og behov, fremfor å sende enkeltansatte på kurs som er åpne for alle.

Ved å kjøre kurset lokalt i egen bedrift, kan flere fra bedriften delta på kurset uten vesentlig ekstra kursavgift, deltakerne blir mer fri til å stille spørsmål de ellers ikke ville ha stilt i et åpent kurs, siden «alle» i bedriften hører på, kan alle bidra til å løfte hverandre opp kunnskapsstigen.

De fleste av våre kurs gjennomføres derfor lokalt, med et skreddersydd program tilpasset bedriften vi oppsøker.

Kurs entreprisekontrakter

Vi anbefaler internkurs

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.